Đặt Cược Trực Tuyến HK88

ANG VANN - KHIM RATANA - CAMBODIA

Mô tả dự án

KHÁCH HÀNG: ANG VANN - KHIM RATANA - CAMBODIA


NỘI DUNG TRIỂN KHAI: LẮP RÁP & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TẠI XƯỞNG KHÁCH HÀNG


Máy cán tôn 1 tầng, Máy dập vòm 1 tầng, Máy xả cuộn tự động, Ang Vann, Khim Ratana, Campuchia, Cambodia

Mặt bằng đặt máy tại xưởng khách hàng Ang Vann - Khim Ratana - Combodia

Máy cán tôn 1 tầng, Máy dập vòm 1 tầng, Máy xả cuộn tự động, Ang Vann, Khim Ratana, Campuchia, Cambodia

Máy cán tôn 1 tầng khi chạy đơn hàng tại xưởng khách hàng

Máy cán tôn 1 tầng, Máy dập vòm 1 tầng, Máy xả cuộn tự động, Ang Vann, Khim Ratana, Campuchia, Cambodia

Đơn hàng tôn 07 sóng vuông đầu tiên được vận hành từ chính khách hàng

Máy cán tôn 1 tầng, Máy dập vòm 1 tầng, Máy xả cuộn tự động, Ang Vann, Khim Ratana, Campuchia, Cambodia

Combo: Máy cán tôn 1 tầng, Máy dập vòm, Máy xả cuộn tại xưởng khách hàng

Máy cán tôn 1 tầng, Máy dập vòm 1 tầng, Máy xả cuộn tự động, Ang Vann, Khim Ratana, Campuchia, Cambodia

Thành phẩm được Máy Dập Vòm xử lý

Vị trí dự án

GIỎ HÀNG

GIỎ HÀNG